جمهوری اسلامی ایران خواستار حذف تمامی تحریم ها و نه قسمتی از آن و آن هم به صورت یکباره و نه دو مرحله ای یا چند مرحله ای می باشد و چیزی که ما را نگران می کند همین مسئله است که با اعطای امتیازات فراوان و انعطاف بسیار نتوانیم از حقوق ملت ایران دفاع کنیم و به گونه ای اسیر سیاست دو گانه غرب شویم.